Miresevini
  Fizikë
 
Me falni per pamjen nese nuk i shihni pyetjet  sepse une i kam vendosur keshtu
 Pyetje
Pergjigje
1.Qka eshte forca?
1.Forca eshte madhesi fizike dhe tregon se sa shtyn apo terheq nje trup.
2.A eshte vector?
2.Po, forca eshte vektor.
3.Pse forca eshte vector?
3.Sepse ajo permban intenzitetin, derejtimin dhe kahun.
4.Qka eshte masa?
4.Masa eshte veti e trupave: ajo pershkruan plogetine e trupave.
5.Qka eshte pasha?
5.Pesha eshte forca me te cilen Toka e terhen nje trup.
6.Kush eshte njesi e forces?
6.Njesi e forces eshte Njutoni (N).
7.Me qka matet forca?
7.Forca matet me dinamometer.
8.Si eshte realacioni I forces?
8.F=A/S.      
9.Qka jane monometrar?
9.Monometrat jane instrumente qe sherbejne per matje e shtypjes se gazeve te mbyllura.
10.Qka jane baromaetrat?
10.Barometrat jane instrumente qe sherbejne per matjen e shtypjes atmosferike.
11.Qka eshte forca e ferkimit?
11.Forca e ferkimit eshte forca qe vepron ndermjet dy siperfaqeve qe levizin njera mbi tjetren.
12.Me qka mund ta shprehim forcen e ferkimit?
12.Ff=µQ
13.Qka kuptoni me realacionin A=1/2mv2-1/2mv12?
13.Puna qe kryhet per ta levizur nje trup eshte e barabarte me ndryshimin e energjise kinetike
14.Qka eshte energjia kinetike?
14.Energjia kinetike eshte ne perpjestim te drejte me gjysmen e prodhimit te katrorit te shpejtesise dhe te mases se trupit.
15.Me cilin realacion shprehet ajo?
15.Ek=1/2mv2.
16.Qka eshte energjia potenciale?
16.Energjia potenciale eshte aftesia e trupit te kryej pune ne baze te trajtes ose pozites se tyre.
17.Me cilin realacion shprehet?
17.Ep=mXgXh
18.Kur eshte Ek=0?
18.Kur trupi arrin lartesine maksimale nga siperfaqja e tokes dhe v=0
 
19.Kur eshte Ep=0,r kur max.?
19.Kur v=max dhe trupi gjindet afer siperfaqes se tokes ,kurse kur v=0 dhe h=max Ep=max
20.Qka eshte energjia potenciale e gravitetit?
20.Energjia potenciale e gravitetit eshte ne perpjestim te drejte me prodhimin e peshes, lartesise se tij ne krahasim me nivelin e vrojtuar.
 
21.Me qka eshte e barabarte energjia kinetike e fillimit? 
21.Energjia kinetike fillestare eshte e barabarte me energjine kinetike te fundit.
22.Qka quhet energji mekanike?
22.Shuma e energjise kinetike dhe potenciale quhet energji mekanike.
23.Me cilin realacion shprehet ajo?
23. EkXEp=Em
24.A ruhet shuma e energjise kinetike dhe potenciale?
24.Po ajo gjithmone ruhet.
25.Qka eshte nxehtesia?
25.Nxehtesia eshte energji.Ajo kalon prej nje trupi ne nje trup tjeter
26.Qka eshte temperatura?
26.Tepmeratura eshte nje numer qe tregon se sa i ftofte apo i nxehte eshte nje trup.
27.Kush eshte njesi e nxehtesis?
27.Njesi e nxehtesise eshte xhauli (J)
28.Me qka matet temperature?
28.Me termometer
29.Kush eshte njesi e temperatures? 
29.Grade celciusi dhe Kelvini K
30.Qka eshte fuqia?
30.Fuqia eshte force
31.Qka quhet fuqi?
31.Shpejtesia e kryerjes se punes quhet fuqi
32.Me cilin realacion shprehet?
32.1W=1J/1s
33.Fuqia eshte edhe puna e kryer ne njesi te kohes, me cilin realacion shprehet kjo.   
33.P=A/t
34.Kush eshte njesi e fuqise?
34.Njesi e fuqise eshte wati
35.A ka njesi me te mdha se ajo?
35.Po,kilovati,megavati,gigavati etj.
.
 
36.Qka jane motoret?
36.Makinat te cilat nje lloj energjie p.sh nxehtesine e shendrojne ne pune quhen motore
37.Qka jane makinat termike?
37.Motoret te te cilat energjia qe shfrytezohet eshte nxehtesia quhen makina termike.
38.Qka jane lendet djegese?
38.Lendet djegese jane lende te 
cilat pas djegies se tyre lirojne 
energji te mjaftushme per ta vene
ne
 levizje motoret.
39.Kush e zbuloi makinen e pare me avull dhe ne cilin vit?
39.Makinen e pare me avull e 
zbuloi Xhejms 
Wati ne vitin 1769.
40.Sa lloje motoresh kemi?
40.Dy lloje:me diegje te 
brendshme dhe te
jashtme.
41.Motoret me djegie te brendshme si lende djegese zakonisht perdorin perzierjen:
41.Perzierjen benzine- ajer.
42.Qka quhen levizje periodike?
42.Lekundjet qe perseriten per 
intervale te 
caktuara te kohes 
quhen levizje periodike.
43.Qka quhen lekundje harmonike?
43.Lekundjet qe perseriten gjitmone ne te njejten menyre quhen lekundje te detyruara
44.Si mund te kryejm lekundje te detyruara?
44.Lekundje te detyruara mund 
te kryejme duke vepruar me nje 
force periodike.
45.Te lekundjet e shuara:
45.Amplituda e lekundjeve 
zvogelohet se
bashku me kohen.
46.Cilat jane madhesite themelore per percaktimin e lekundjeve?
46.Amplituda,perioda, 
frekuenca.
47.Qka eshte amplituda?
47.Amplituda eshte largesia 
maksimale e trupit
nga pozita baraspeshuese.
48.Qka eshte peroda?
48.Perioda eshte koha per te 
cilen trupi e 
kryen nje lekundje te
plote.
49.Qka eshte frekuenca?
49.Frekuenca paraqet numrin e 
lekundjeve 
gjate nje kohe te 
caktuar.
50.Me qka eshte e barabare perioda?
50.Perioda eshte e barabarte me vleren reciproke te frekuences
51.Me cilen formule shprehet ajo?
51.T=1/f
52.Qka eshte herci?
52.Herci eshte njesi e frekuences
e dukurise 
fizike perioda e te cilit
eshte 1s.
53.Kush eshte njesi e periodes?
53.Sekonda
54.Qka eshte vala?
54.Vala eshte trazimi i mjedisit 
qe e bart energjine nga nje pike 
ne nje pike tjeter permes 
lekundjes se grimcave qe e 
perbejn ne mjedisin neper te cilin
perhapet vala.
55.Qka jane valet gjatesore?
55.Valet terthore jane vale te te cilat drejtimi i lekundjes se grimcave perhapen ne drejtim te perhapjes se va
56.Qka jane valet terthore?
56.Valet gjatesore jane vale te te cilat drejtimi i lekundjes se grimcave kryhet ne drejtim me perhapjen e vales
57.A rrjedh uji gjate levizjes se valeve neper te?
57.Jo nuk rrjedh
58.Qka eshte gjatesia valore? 
58.Gjatesia valore eshte largesa 
ndermjet dy pikave te 
njepasnjeshme ne valet periodike
te cilat kane gjendje te njejte te 
levizjes lekundese.
60.Qka eshte vala periodike?
60.Vala periodike eshte vala e 
cila perseritet per intervale te 
caktuara te kohes .
61.Qka eshte vala harmonike?  
61.Vala harmonike eshte vala e 
cila mund te paraqitet me 
sinosuide.
62.Kur reflektohet vala?  
62.Kur vala perhapet ne mjedit 
ndeshet me nje mjedit tjeter 
athere ajo reflektohet.
63.Kur eshte alfa = me beten?
63.Kur vala perhapet nga regjoni
i ceket ne te thelle alfa madhe 
se beta.
64.Kur eshte alfa > bete?
64.Kur vala reflektohet
65.Kur eshte alfa< beta?
65.Kur vala perhapet nga regjioni i thelle ne te ceket
66.Kur thyhet nje vale?
66.Kur vala perhapet ne mjedit ndeshet me nje mjedit tjeter athere nje pjese e saj thyhet
67.Qka eshte amplituda e qdo pike te vales rezultuese?
67.Amplituda e vales rezultuese 
eshte shuma algjebrike e 
amplitudave te pikave te njejta te
seciles vale.
68.Qka eshte shtypja?
68.Shtypja eshte forca qe vepron pingul ne njesi te siperfaqes
69.Me cilin relacion shprehet?
69.P=F/s
70.Cila eshte njesia e shtypjes?
70. Paskali (Pa)
71.1Pa=
71.1Pa=1N/1m2
72.Qka eshte dendesia?
72.Dendesia d eshte lenda e 
mases se trupit te perbere nga 
ajo lende ne njesi te vellimit.
73.Qka eshte shtypja atmosferike?
73.Shtypja atmosferike eshte f
orca qe vepron mbi ne dhe trupat
 e tjere e cila shkaktohet nga 
pesha dhe goditja e grimcave te 
ajrit.
74.Me cilin realacion shprehet dendesia?
74.d=m/V
 
75.Si eshte formula e shtypjes hidrostatike?
75.p=dXgXh
te cin e zhvendose ky trup
 
76.Qka thote ligji i paskalit?
76.Ligji i paskalit thote se shtypja
qe ushtrohet ne nje leng te 
mbyllur e rrit shtypjen ne te gjitha 
drejtimet 
njesoj.
77.Qka thote ligji i arkimedit?
77.Ligji i arkimedit thote se forca shtytese ne nje trup te zhytur ne nje leng eshte e barabarte me peshen e lengut
78.Qka jane enet komonikuese?
78.Enet qe jane te lidhura ne te 
cilat lengu ngritet ne lartesi te 
njejte pamarparasysh poziten
,trajten,madhesine e enes.
79.Kur pluskon nje trup?
9.Kur dendesia e tij eshte me e vogel se e lengut
80.Kur zhytet nje trup?
80.Kur dendesia e trupit eshte me e madhe se e lengut
81.Nga kush varet forca e ferkimit?
81.Nga lloj dhe cilesia e matrialit 
dhe nga forca qe vepron pingul 
ne siperfaqe.
82.Qka eshte energjia?
82.Energjia eshte aftesia e trupit per te kryer pune
83.Qka quhet energji kinetike?
83.Energjia te cilen e bart trupi qe leviz quhet energji kinetike
 Se shpejti edhe me pyetje dhe pergjigje te tjera
 
  Sot kemi 6 visitors.Ju faleminderit qe e keni vizituar kete webfaqe  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free