Miresevini
  Kimi
 
Gjithashtu me falni per pamjen
 1. Qka jane atomet?
 1. Atomet jane pjese te imta te elementit te cilat i ruajne vetite e tyre karakteristik.
 1. Nga kush perbehet atomi?
 1. Nga berthama the mbeshtjellesi atomik.
 1. Cilat jane pjese me te imta se atomi?
 1. Protonet,elektronet dhe neutronet.
 1. Qfare ngarkese elektrike permbajne neutronet?
 1. Jane eleketroneutrale.
 1. Qfare ngarkese elektrike permbajne elektronet?
 1. Negative.
 1. Qfare ngarkese elektrike permbajne protonet?
 1. Pozitive.
 1. Ku gjenden elektronet?
 1. Ne mbeshtjellsin e atomit.
 1. Ku gjenden protonet
 1. Ne berthame.
 1. Ku gjenden neutronet?
 1. Ne berthame.
 1. Me qka shprehet numri i mases atomike?
 1. Me A.
 1. Me qka shenohet numi i protoneve?
 1. Me Z.
 1. Me qka shprehet numri i neutroneve?
 1. Me N.
 1. Si eshte numri i mases gjithnje?
 1. Gjithnje eshte numer i plote.
 1. Qka jane izotopet?
 1. Atomet qe kane numer atomik te njejte por ndryshojne pernga numri i mases quhen izotope.
 1. Sa izotope permban oksigjeni?
 1. Permban 3 izotope.
 1. Sa izotope ka klori?
 1. Ka 2 izotope.
 1. Sa izotope ka karboni?
 1. Ka 3 izotope.
 1. Sa izotope i ka hidrogjeni?
 1. I ka 3 izotope.
 1. Si quhen elektronet e shtreses se fundit?
 1. Elektrone valente.
 1. Me cilat shkronja shenohen shtresat e atomit?
 1. Me keto shkronja:K,L,M,N,O,P,Q.
 1. Sa elektrone permban shtresa e pare?
 1. 2 elektrone.
 1. Sa i permbajne e 2 dhe e 3?
 1. I permbajne nga 8 elektrone.
 1. Sa i permbajne e 4 dhe 5?
 1. Nga 18 elektrone.
 1. Sa o permban shtresa e 6?
 1. I permban 32 elektrone.
 1. Sa i permban shtresa e 7?
 1. Eshte e paperfunduar.
 1. Me qka shenohen nivelet energjetike ?
 1. Me numra prej 1 deri ne 7.
 1. A ka njesi masa atomike realative?
 1. Nuk ka njesi matese.
 1. Qka tregon masa atomike realative?
 1.   Tregon sa here eshte me e madhe masa e atij atomi ne krahasim me 1/12 pjese te mases se atomit te karbonit.
  
 1. Qka eshte masa molokulare realative?
 1.   Eshte numer qe tregon per sa here masa e nje molokule eshte me e madhe se 1/12 pjese e mases se atomit te karbonit.
  
 1. Gjejeni masen molokulare realative te molokules se ujit (H2O).
 1. Mr(H2O)=2∙Ar(H)+Ar(O)=2∙1+16=
  =18.     
 1. Qka jane vetite e elementeve kimike?
 1.   Jane funksione periodike te numrave atomike.
  
 1. Sa grupe i ka sistemi periodik?
 1. 18 grupe.
 1. Sa perioda i ka sistemi periodik?
 1. 7 perioda.
 1. Qfare vetish kane elementet e te njejtit grup?
 1. Kane veti te njejta kimike dhe fizike.
 1. Kush i radhiti per here te pare elementet ne Sistemin Periodik dhe kur?
 1. Mendeljevi ne shekullin e XIX (19).
 1. Qka jane molokulat?
 1. Molokulat jane pjese te imta te supstances, te cilat i ruajne te gjitha vetite kimike.
 1. Sa lloje molokulash kemi?
 1. Dy lloje:1.Te perbera prej atomesh te njellojta dhe 2.Te perbera prej atomesh te ndryshme.
 1. Merreni nga nje shembull?
 1. P.sh. molukula e hidrogjenit eshte e perbere prej dy atomesh hidorgjeni (te njejta), kurse molokula e ujit eshte e perbere prej dy atomesh hidrogjen dhe nje oksigjen (te ndryshme).
 1. Prej kujt perbehen molokulat?
 1. Prej atomesh.
 1. Qka jane jonet?
 1. Jonet jane grimca qe kane ngarkese elektrike.
 1. Si quhen jonet me ngarkesa pozitive?
 1. Katione.
 1. Si quhen jonet me ngarkesa negative?
 1. Anione.
 1. Qka ndodhe kur klori pranon nje element?
 1. Ai shendrrohet ne jonin pozitiv: 
  Cl+1e-=Cl-.
 1. Qka ndodh kur natriumi liron nje element?
 1. Ai shendrohet ne jonin negativ:
  Na=Na++1e-.
 1. Si formohet lodhja jonike?
 1. Formohet me terheqjen elektrostative te joneve me ngarkesa te kunderta.
 1. Mes kujt formohet ajo?
 1. Mes metaleve dhe jometaleve.
 1. Me qka jane te lidhura atomet ne molokule?
 1. Me lidhje kimike.
 1. Merr nje shembull ku formohet lidhje jonike?
 1. P.sh mes Natriumit dhe Klourit.
 1. Si formohet lidhja kovalente?
 1. Formohet me qiftezimin e elektroneve te atomeve perkatese.
 1. P.sh ku formohet lidhja kovalente?
 1. P.sh mes atomit te hidrogjenit dhe atomit te oksigjenit.
 1. Qfare lloje te lodhjeve kovalente kemi?
 1. Njefishe,dyfishe dhe trefishe.
 1. Si formohet lodhja kovalente polare?
 1. Me terheqjen e elekroneve nga elementi qe ka me shume elektrone ne shtresen e fundit.
 1. Ku kemi lodhje kovalente polare?
 1. Te molokula e klourhidrikut.
 1. Qka eshte valenca?
 1. Aftesia e atomit te nje elementi , qe te lidhet me nje numer te caktuar atomesh te nje elementi tjeter quhet valence.
 1. Sa eshte valenca e Oksigjenit?
 1. 2ose -2.
 1. Si gjindet ajo te kompoinmet?
 1. Duke ia filluar prej valences te elementit qe e dim dhe duke e shumezuar ate me numrin e atomeve pastaj duke e ditur se ne fund valenca duhet te jet zero e gjejme sa eshte valenca e elementit tjeter.
 1. Sa duhet te jet ne fund vlaneca ?
 1. Duhet te jet 0.
 1. Si shenohet valenca e nje elementi?
 1. Me numer romak ne kllapa pas emrit te elementit.
 1. Qka tregon valenca?
 1.   Tregon me sa atome te hidrogjenit mund te lidhet nje atom ose sa atome te hidrogjenit mund te zevendesoje nje atom i ketij elementi.

 1. Qfare lloje tretesirash kemi?
 1. Te ngopura, te pangopura dhe te tejngopura.
 1. Nese marim shembull tretjen e sheqerit ne uje, cila nga elementet eshte supstance e tretur?
 1. Sheqeri.
 1. Sa gram sheqer treten ne 100g uje ne temperature mjedisi?
 1. 204 g.
 1. Kush eshte tretesi qe perdoret me se shumti?
 1. Uji.
 1. Qka jane tretesirat?

64.Tretesirat jane perzierje me rendesi te jashtzakonshme.

 

Kete pyetje jane te shkruara nga www.donati1.page.tl

Pyetje                                                               Pergjigjje

 • Qka eshte stekiometira?
 • Eshte dege e kimise e cila studion llogaritjet ne kimi.
 • Nga rrjedh fjala stekiometri?
 • Nga fjalet greke stechio dhe metron qe ne gjuhen shqipe d.m.th element dhe matje.
 • Kush ishte i pari qe i vuri bazat e stekiometrise?
 • Shkencetari gjerman Rihter.
 • A mund te matet me peshore masa e nje atomi?
 • Jo nuk mundet.
 • Cilat jane peshoret me te sakta?
 • Peshoret mikropeshore te kuarcit.
 • Si gjindet masa e sakte e nje atomi?
 • Duke e shumezuar masen e realative te izotopit te atomit me njesin unike te mases atomike qe e shkruajme mu.
 • Qka paraqet njesia unike?
 • Paraqet 1/12 pjese te mases te atomit te izotopit te karbonit.
 • Sa eshte numri i Avogadros?
 • 6.022x1023.
 • Qka eshte masa molokulare realative?
 • Masa molokulare realative paraqet masen mesatare te njesise formulore ndaj mu.
 • Qka eshte masa atomike realative?
 • Masa atomike realative paraqet raprotin e mases mesatare te atomit ndaj mu.
 • A kane njesi masat atomike realative?
 • Jo nuk kane njesi.
 • Qka paraqet njesia formulore?
 • Njesia formulore paraqet kompnomin jonik ose molokulen.
 • Si eshte formula e Mases Molokulare?
 • Mr=mf/mu.
 • Si eshte formula e Mases Atomike?
 • Ar(X)=m(X)/mu .
 • Qka tregojne ekuacionet cilesore?
 • Tregojnë cilesine e reaksionit.
 • Qka tregojne ekuacionet sasiore?
 • Tregojnë sasine e reaksionit.
 • Qka paraqesin reaksionet kimike?
 • Paraqesin procesin gjatë te cilit substancat kimike i nderrojne vetite e tyre fiziko kimike.
 • Qka quhet shpejtesi e reaksionit?
 • Shndrrimi i rekatenteve ne proukte per nje kohe te caktuar quhet shpejtesi e reaksonit.
 • Cila eshte njesia e sasise se substances?
 • Moli.
 • Me qka shprehet M (masa molare)
 • Shprehet me g/mol.
 • Cilet faktorë ndikojne ne shpejtesine e reaksionit?
 • Temperatura, natyra, perqendrimi, katalizatoret etj.
 • Qka jane katalizatoret ?
 • Katalizatoret jane substanca te cilat e rrisin shpejtesine e raksionit mirepo vet nuk marrin pjese ne reaksion.
 • Kur ne nje substance ka me shume atome , athere shpejtesia e reaksionit eshte me e madhe apo me e vogel ?
 • Eshte me e madhe.
 • Qka jane reaksionet e paprapesuara?
 • Jane reaksionet te cilat zhvillohen vetem ne nje drejtim.
 • Qka jane reaksionet e prapesuara?
 • Jane reaksione te cilat ne sistem kane te pranishem reaktant dhe produkte e reaksionit.
 • Qka tregon ekuilibri dinamik?
 • Tregon se numri i molokulave te raktanteve eshte i barabrte me numrin e molokulave te produkteve.
 • Qka paraqesin reksionet e oksido-reduktimit?
 • Paraqesin leshimin dhe pranimin te nje ose disa elektrone.
 • Sa eshte valenca e O (oksigjenit)
 • Eshte 2- ose -2.
 • Qka paraqet elektroliza?
 • Paraqet procesin e kembimit te elektroneve ne mes elektrodave dhe substancave te cilat gjenden ne tretesire qe i marrin ose i japin ato me c’rast energjia elektrike shndrrohet ne energji kimike.
 • Sa elemente kimike i kemi te njohura?
 • 118 prej te cilave 90 gjinden ne natyre kurse te tjerat perfitohen ne laborator.
 • Qka jane modifikimet alotropike?
 • Kur nje element kimik mund te paraqitet ne forma te ndryshme keto quhen modifikime alotropike.
 • Sa modifikime alotropike i permban karboni?
 • I permban 4 forma: diamant,grafit, fuloren dhe karbon amorf .
 • Ne sa grupe kryesore ndahen elementet kimike?
 • Ne 3 grupe kryesore: metale, gjysmemetale dhe jometale.
 • Ku gjinden metalet?
 • Ne anen e majte te sistemit periodik.
 • Ku gjinden jometalet?
 • Ne anen e djathe te sistemit periodik.
 • Ku gjindet gjysmemetalet ?
 • Ne mes te metaleve dhe jometaleve.
 • Si jane vetite e gjysmemetaleve?
 • Vetite fizike jane te ngjashme me ato te jometaleve, kurse ato kimike me ato te metaleve.
 • Qka jane substancat elementare?
 • Substanca elementare paraqet substancen e paster te thjeshte qe perbehet prej atomeve te elementeve kimike me numer atomik te njejte.
 
  Sot kemi 8 visitors.Ju faleminderit qe e keni vizituar kete webfaqe  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free