Miresevini
  Pasqyra e lutjeve
 

Lista e lutjeve me përkthimet:

Shkurtesa Arabisht Përkthimi
Tekbir All-llahu Ekber All-llahu është më i Madhi
Subhaneke Subhaneke All-llahumme 
we bi hamdike 
we tebarekesmuke 
we te’ala xhedduke 
we la ilahe gajruke
Dëlirësia të takon Ty, Zoti im, 
dhe falënderimi, 
emri Yt është i bekuar, 
e lartësuar është Madhështia Yte, 
s'ka hyjni pos Teje
E'udhu bil-lahi E'udhu bil-lahi 
minesh-shejtanir-raxhim
Mbështetem në All-llahun 
nga djalli i mallkuar
Fatiha 1. Bismil-lahir-rahmanir-rahim 
2. El hamdulil-lahi rabbil 'alemin 
3. Er-rahmanir-rahim 
4. Maliki jewmid-din 
5. Ijjake na'budu we ijjake nesta'in 
6. Ihdinas-siratal mustekim 
7. Siratal-ledhine en 'amte 'alejhim, 
gajril magdubi 'alejhim we led-dal-lin 
(AMIN)
1. Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit
2. Falënderimi i takon All-llahut, Zotit të botërave
3. Mëshiruesit, Mëshirëbërësit
4. Sunduesit të ditës së Gjykimit
5. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë
6. Udhëzona në rrugën e drejtë,
7. në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin,
jo në të atyre që je i hidhëruar, dhe që kanë humbur! (Amin)
Kewther Bismil-lahir-rahmanir-rahim 
1. Inna a’tajna kel kewther 
2. Fe sal-li li rabbike wen har 
3. Inne shanieke huwel ebter
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit
1. Vërtet Ne të dhamë ty të Mirën (e pashtershme)
2. Pra falu për Zotin tënd dhe sakrifiko
3. Vërtet urrejtësi yt është farësosur.
Ihlas Bismil-lahir-rahmanir-rahim 
1. Kul hu wall-llahu ehad 
2. All-llahus-samed 
3. Lem jelid we lem juled 
4. We lem jekun l-lehu kufuwen ehad
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit
1. Thuaj: Ai, All-llahu është Një
2. All-llahu është Strehuesi
3. S'ka lindur kë, as nuk është i lindur
4. Dhe Atij askush nuk i përngjan
  Subhane Rabbi el 'Adhim I Dëlirë është Zoti im Madhështor
  Semi' All-llahu limen hamideh All-llahu dëgjon atë që e falënderon
  Rabbena lekel hamd Zoti ynë, Ty të takon falënderimi
  Subhane rabbi el a'la I Dëlirë është Zoti im i Lartë
  Rabbi gfirlij, gfirlij Zoti im, falmë, falmë
Tehijatu Et-tehijjatu lil-lahi 
wes-salawatu wet-tajjibatu
Es-selamu 'alejke ejjuhen-nebijju
We rahmetull-llahi we berekatuhu
Es-selamu 'alejna 
we 'ala 'ibadil-lahis-salihin
Esh hedu en la ilahe il-lall-llah
We esh-hedu enne muhammeden 
'abduhu we resuluhu
Përshëndetjet i takojnë All-llahut, 
si dhe lutjet dhe fjalët e mira
Paqja qoftë mbi ty, o Lajmëtar, 
si dhe mëshira e All-llahut dhe begatitë e Tij 
Paqja qoftë mbi ne 
dhe mbi të gjithë robërit e mirë të All-llahut
Dëshmoj se s'ka hyjni tjetër pos All-llahut 
dhe se Muhammedi është 
robi dhe i dërguari i Tij
Salavat All-llahumme sal-li 'ala Muhammedin
We 'ala ali Muhammed
Kema sal-lejte 'ala Ibrahime 
we 'ala ali Ibrahim
Inneke hamidun mexhid
O All-llahu im, bekoje Muhammedin 
dhe familjen e tij, 
siç e bekove Ibrahimin 
dhe familjen e tij, 
Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar
Salavat All-llahumme barik 'ala Muhammedin
We 'ala ali Muhammed
Kema barekte 'ala Ibrahime 
we 'ala ali Ibrahim
Inneke hamidun mexhid
O All-llahu im, begatoje Muhammedin 
dhe familjen e tij, 
siç e begatove Ibrahimin 
dhe familjen e tij, 
Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar
Duaja e namazit All-llahumme rabbena 
atina fid-dunja haseneten
we fil-ahireti haseneten 
we kina ‘adhaben-nar
Rabbena gfirli 
we li walidejje we lil-mu'minine
jewme jekumul hisab
O All-llahu im, Zoti ynë, 
na jep të mira në këtë botë 
dhe në botën tjetër, 
dhe na ruaj nga dënimi me zjarr
Zoti ynë, më fal mua, 
prindërit e mi dhe besimtarët 
ditën kur do ta japim llogarinë
Selam Es-selamu 'alejkum we rahmetull-llah Paqja dhe mëshira e All-llahut qofshin mbi ju

EZANI DHE IKAMETI 


kthehu në faqen kryesore... 

 

 
  Sot kemi 4 visitors.Ju faleminderit qe e keni vizituar kete webfaqe  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free